GRATIS PERSOONLIJK ADVIESVOOR 15:00 BESTELD, DEZELFDE DAG VERZONDENGRATIS VERZENDING VANAF €30

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Be New: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Valkenkamp 107, 3607LE te Maarssen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64075494.
2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Be New een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Be New en de consument gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere tussen Be New en de consument tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een of meerdere behandelingen en/of de levering van een of meerdere producten.
5. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door of namens Be New te verrichten behandeling, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: – Een gezichts- en/of visagiebehandeling; – Een ontharingsbehandeling door middel van waxen; – Het aanbrengen van wimperextension; – Het aanbrengen van acrylnagels; – Het veilen en/of lakken van nagels; – Het verven van wimpers en/of wenkbrauwen; – Het krullen of invlechten van haren.
6. Producten: alle in het kader van een overeenkomst tot koop door Be New aan de consument te leveren zaken, zoals nagellak, nagelriemolie, gezichtsmaskers, olie, crème, serums, scrubs en lotions. 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Be New en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Be New worden betrokken, als ware deze derden, in plaats van Be New, zelf partij bij de overeenkomst.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Be New is vrijblijvend. Be New is nimmer verplicht een overeenkomst met de consument aan te gaan.
2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de consument en Be New overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling c.q. de levering van het product.
3. Indien de consument de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De consument is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN
1. Be New is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een behandeling geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, oftewel derden. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan Be New. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van derden die Be New eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden jegens de consument een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
3. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Be New nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden aan wie zij de uitvoering van behandelingen geheel of gedeeltelijk heeft overgelaten.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
1. Behandelingen worden uitgevoerd op de daartoe tussen partijen overeengekomen locatie. Indien partijen niet uitdrukkelijk hebben vastgesteld waar de behandeling zal worden uitgevoerd, geschiedt dit op locatie van Be New.
2. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de behandeling plaatsvindt op locatie van de consument, staat de consument ervoor in dat die locatie geschikt is voor de uitvoering van de behandeling en aldaar ten minste een tafel, stoel, elektriciteit en een verlengsnoer aanwezig zijn. Van vorenbedoelde zaken dient Be New kosteloos gebruik te kunnen maken.
3. De consument zal Be New voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent de specifieke wensen die hij heeft, alsmede omtrent eventuele bijzondere bij de consument bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. Be New is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
4. Voor zover zulks voor de consument niet als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Be New de consument voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.
5. Voor zover relevant en redelijk, zal Be New de consument voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan.
6. Be New zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Be New zal bij de uitvoering van de behandeling gebruik maken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Be New staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE CONSUMENT
1. De annuleringvoorwaarden van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van behandelingen en aldus niet ten aanzien van overeenkomsten tot de verkoop en levering van producten.
2. De consument kan de overeenkomst tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
3. Indien ten aanzien van twee opeenvolgende behandelingen, voor beide behandelingen annulering binnen 24 uur plaatsvindt, is de consument voor de tweede annulering de volledige prijs van de behandeling verschuldigd.
4. Eventuele verplaatsing van een behandeling op verzoek van de consument, geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij Be New besluit daarvan in het voordeel van de consument af te wijken. Be New kan een verzoek van de consument tot verplaatsing afwijzen.
5. De bewijslast dat een behandeling tijdig door de consument is geannuleerd of verplaatst, rust bij de consument.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR BE NEW
Be New behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal Be New de consument een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De consument is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door Be New voorgestelde alternatieve datum of tijd af te wijzen. In geval van annulering door Be New is de consument voor de betreffende behandeling geen prijs verschuldigd. De consument maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De consument dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of Be New de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de consument onmiddellijk mededeling te doen aan Be New, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de consument tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.
2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de consument daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Be New, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de consument ter zake komt te vervallen.
3. Uitsluitend in geval van een aan Be New toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Be New gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale slijtage of schade van buitenaf, komen voor risico van de consument, evenals gebreken die anderszins niet aan Be New kunnen worden toegerekend.
4. De consument kan er in het kader van een consumentenkoop geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Be New is geklaagd.
5. Be New garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht. Zonder voorafgaande instemming van de consument worden klachten niet aan derden buiten het bedrijf van Be New beschikbaar gesteld, tenzij de klacht betrekking heeft op een derde die in het kader van de overeenkomst door Be New is aangewezen voor de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, REISKOSTEN EN BETALINGEN
1. Voor zover de voor de gewenste behandeling of het product geldende prijs voorafgaand niet voor de consument kenbaar is, zal Be New de consument op verzoek van de consument informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door Be New voor de behandeling of het product gehanteerde prijs is van toepassing. Be New is dan ook steeds gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten, ook niet in geval de overeenkomst voorziet in een reeks van behandelingen.
2. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de behandeling wordt uitgevoerd op een door de consument aangewezen locatie, komen de reiskosten ten bedrage van € 0,19 per noodzakelijkerwijs gereden kilometer, voor rekening van de consument. In dat geval vindt, tenzij anders wordt overeengekomen, betaling van de behandeling en eventuele producten middels overboeking plaats, binnen zeven dagen na factuurdatum, op de overigens door Be New op de factuur voorgeschreven wijze.
3. Bij uitvoering van behandelingen of de levering van producten op locatie van Be New, dient betaling contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden terstond na afloop van de behandeling c.q. bij de levering van de producten. Indien door bijzondere omstandigheden contante betaling niet kan plaatsvinden, vindt het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop, Be New niet eerder gehouden is de betreffende producten te leveren dan nadat de betaling is voldaan.
4. Be New is gerechtigd de eventueel aan de consument toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat Be New in verband met betalingsverzuim van de consument niet eerder extra kosten in rekening zal brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument is jegens Be New aansprakelijk voor door Be New geleden schade die door een aan de consument toerekenbare omstandigheid is veroorzaakt.
2. Be New is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Be New bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
3. Be New is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Be New kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de consument slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de consument lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Be New in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
5. Mocht Be New jegens de consument aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Be New te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De consument dient Be New daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Be New ter zake vervalt.
6. De aansprakelijkheid van Be New is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de consument aan Be New, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Be New betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor Be New, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Be New daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Be New dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Be New.

ARTIKEL 11. | PRIVACY
De aan Be New verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, dan wel dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1. Be New is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.